Zpracování fyzikálního měření

    
A) PŘÍMÉ MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍ VELIČINY


Po naměření hodnot určité fyzikální veličiny v daném laboratorním měření je důležité i pozdější zpracování celé laboratorní práce, Obecně lze tuto činnost řešit následujícím postupem.

  1. Naměřené hodnoty dané fyzikální veličiny zapíšeme do předem připravené tabulky.
  2. Vypočítáme aritmetický průměr naměřených hodnot, který představuje střední hodnotu naměřené veličiny. (Počítáme o jedno deset. místo více, než bylo měřeno.)
  3. Určíme a zapíšeme odchylky jednotlivých měření.
  4. Vypočítáme průměrnou odchylku, jako aritmetický průměr absolutních hodnot všech odchylek.
  5. Průměrnou odchylku zaokrouhlíme na jednu platnou číslici.
  6. Aritmetický průměr naměřených hodnot zaokrouhlíme na stejný počet desetinných míst, jako má průměrná odchylka.
  7. Určíme relativní odchylku měření a vyjádříme ji v procentech.
  8. Výsledek zapíšeme ve tvaru