Vodní pára v atmosféře

Vodní pára - vzniká vypařováním vodních ploch na povrchu Země

Vodní pára je v ovzduší párou přehřátou.

Hmotnost vodní páry v daném místě na Zemi závisí 
 • na roční době
 • na samotném místě

Veličiny popisující aktuální stav vodní páry v daném místě na Zemi:

ABSOLUTNÍ VLHKOST VZDUCHU (při dané teplotě) - Φ

Φ = m / V                                                 jednotka: kg / m3

V ... objem vzduchu obsahující vodní páru
m ... hmotnost vodní páry
určuje vlastně hustotu vodní páry ve vzduchu v daný okamžik

Jestliže se za určitých podmínek (další vypaření vody) stane párou sytou, potom Φ dosahuje maximální hodnoty (Φm)

RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU - φ

φ = Φ / Φm
 • uvádí se v procentech
 • udává, jaká část vodní páry z maximálního možného množství pro danou teplotu je momentálně ve vzduchu obsažena
 • vyjadřuje, jak se stav vodní páry obsažené ve vzduchu liší od stavu syté vodní páry

Běžně používané hodnoty φ:
 • suchý vzduch .......... φ = 0 %
 • vzduch zcela nasycený vodní párou .......... φ = 100 %
 • život a pracovní schopnosti člověka .......... φ = 50 % - 70 %

VLHKOMĚR (vlasový) 
 • zařízení sloužící k měření relativní vlhkosti vzduchu
 • princip: lidský vlas mění v závislosti na vlhkosti vzduchu svou délku

TEPLOTA ROSNÉHO BODU (tr)  
= teplota, při níž se přehřátá vodní pára ve vzduchu mění v sytou páru téže teploty
 • je-li tr > 0 potom vzniká rosa nebo mlha
 • je-li tr < 0 potom vzniká jinovatka nebo sníh