Teplotní objemová roztažnost kapalin, anomálie vody


 • při zvyšování teploty pozorujeme u většiny kapalin zvětšení jejich objemu 
 • obecně platí: 
 • V ... objem kapaliny po zahřátí
 • V1 ... počáteční objem kapaliny (při teplotě t1)
 • Δt = t - t1 ... rozdíl teplot
 • β ... teplotní součinitel objemové roztažnosti kapalinkapalin > βpevných látek)
  • např.: při 20°C
 •     změna hustoty kapaliny při změně teploty:
 • ρ ... hustota kapaliny po zahřátí
 • ρ1 ... počáteční hustota
Využití teplotní objemové roztažnosti kapalin:
 • u kapalinových teploměrů

Vyjímku z tohoto pravidla vykazuje fyzikální jev
ANOMÁLIE VODY
V teplotním intervalu od 0 °C do 4 °C voda zmenšuje svůj objem (zvyšuje svojí hustotu)

Vysvětlení jevu:
 • Při teplotě 0 °C led zcela neroztál a ve vodě zůstaly drobné krystalky ledu
  • střední vzdálenosti mezi molekulami krystalků ledu větší než v kapalném skupenství
 • Další zvyšování teploty - tyto krystalky mizí a hustota vody se zvyšuje, objem se zmenšuje
 • Při teplotě vyšší než 4 °C se voda chová už stejně, jako ostatní kapaliny
Význam anomálie vody:
 • Voda v rybnících, řekách a jezerech v zimních měsících zamrzá od povrchu (voda u dna má teplotu 4 °C) a vodní živočichové zimní období přežijí
 

ÚLOHY: