Tání a tuhnutí

TÁNÍ

Tání = děj, při kterém látka přechází ze skupenství pevného do skupenství kapalného 

    A) průběh děje u krystalické látky

obrázek
(graf závislosti t na Q)

dodáváme-li pevné látce teplo Q, bude se její teplota zvyšovat až dosáhne určité teploty tt (teplota tání)
potom, ačkoliv dodáváme teplo stále, se teplota látky nemění (látka taje)
(dodané teplo se spotřebuje na rozbití krystalové mřížky)
další dodávání tepla - další zvyšování teploty (látka už je kapalinou)

tt ... teplota tání
Lt ... skupenské teplo tání (teplo potřebné k tomu, aby látka přišla ze skupenství pevného do skupenství kapalného)
pro běžné látky stejné hmotnosti je různé → proto zavádíme tzv. MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ (lt)
lt = Lt/m
jednotka: J.kg-1
pro různé látky je různé, hodnoty najdeme v tabulkách

B) průběh děje u amorfní látky
nemají konkrétní teplotu tání
dodávání tepla způsobí postupné měknutí pevné látky
pevná látka přechází v kapalinu

TUHNUTÍ

  • děj, při kterém přechází látka za skupenství kapalného do skupenství pevného
  • opačný děj k tání
  • obdobně zavádíme skupenské teplo tuhnutí a měrné skupenské teplo tuhnutí

SHRNUTÍ
za stejných fyzikálních podmínek je pro danou krystalickou látku dané hmotnosti teplota tání rovna teplotě tuhnutí a skupenské teplo tání rovno skupenskému teplu tuhnutí


Křivka tání - graf závislosti vnějšího tlaku (p) na teplotě tání (T)