Práce plynu při stálém a proměnném tlaku


Plyn uzavřený v nádobě působí na stěny tlakovou silou (je rozpínavý). 

Jestliže jedna ze stěn je pohyblivý píst, dá se píst do pohybu. 

Píst může potom působit na okolní tělesa a konat mechanickou práci. 

Potom hovoříme o tom, že plyn koná práci.

A
Velikost práce plynu při konstantním (stálém) tlaku 
 (izobarický děj)

W´ = F . s = p . S . s = p . ΔV


Práce vykonaná plynem při ději izobarickém je rovna součinu tlaku a přírůstku jeho objemu.


Grafické znázornění práce = obsah obdélníka ležícího pod izobarou v pV-diagramu


Velikost práce při proměnném tlakuŘešíme graficky


Práce vykonaná plynem při proměnném tlaku je znázorněna v pV-diagramu obsahem plochy pod křivkou.