Křivka deformace

sestavení a vyvození grafu v animaci (Fyzikální kabinet Gymnázia Klatovy - kabinet.fyzika.net)
  • graf závislosti σn na ε
  • tento graf vyjadřuje deformaci tahem u měkké oceli
TYPY DEFORMACE:
    OB ... oblast pružné deformace
    BE ... oblast plastické deformace

JEDNOTLIVÉ OBLASTI GRAFU:
    oblast 0A: σn je přímo úměrné ε platí Hookův zákon
    oblast AB: dopružování
    oblast CD: tečení materiálu malá Δσn vyvolá velkou Δε 
    oblast DE: zpevnění materiálu

MEZE NORMÁLOVÉHO NAPĚTÍ:
    σu ... mez úměrnosti
    σE ... mez pružnosti
    σk ... mez kluzu
    σ... mez pevnosti