Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny

Z praxe víme:

voda ve skleněné nádobě

ε = 8°
rtuť ve skleněné nádobě

ε = 128°

ε = STYKOVÝ ÚHEL
(úhel, který svírá povrch kapaliny s povrchem stěny nádoby)
u reálných kapalin .... (0 < ε < π/2) U (π/2 < ε < π)


KAPALINA SMÁČÍ STĚNY NÁDOBY


KAPALINA NESMÁČÍ STĚNY NÁDOBYVysvětlení daného jevu:

působení sil na molekulu kapaliny ležící na rozhraní kapaliny x stěny nádoby x vzduchu

F1 ...  silové působemí částic stěny nádoby
 F2 ... silové působení molekul kapky
F3 ... silové působení molekul vzduchu
F4 .. tíhová síla molekuly
  ( F3 a F4    <<    F1 a F2 )   →   F3 a F4 zanedbávámevýslednice síl působící na krajní molekulu
F = F1 + F2


(je kolmá k povrchu kapaliny)

jestliže F1 > F2

výsledná síla F směřuje ven z kapaliny


KAPALINA SMÁČÍ STĚNY NÁDOBY
jestliže F1 < F2

výsledná síla F směřuje do kapaliny


KAPALINA NESMÁČÍ STĚNY NÁDOBY