Fázový diagram

= graf, ve kterém je v jedné soustavě souřadnic zakreslena současně křivka tání, sublimační křivka a křivka syté páry pro danou látku.


SUBLIMAČNÍ KŘIVKA - ks (do bodu A)
KŘIVKA TÁNÍ - kt (z bodu A nahoru)
KŘIVKA SYTÉ PÁRY - kp (z bodu A doprava)

I. - PEVNÉ SKUPENSTVÍ
II. - KAPALNÉ SKUPENSTVÍ
III. - PLYNNÉ SKUPENSTVÍ

bod A - TROJNÝ BOD
(bod, ve kterém se nacházejí v rovnovážném stavu všechna tři skupenství)

např. rovnovážný stav led x voda x sytá vodní pára
  • TA= 273,16 K, pA = 610 Pa
  • je základním bodem termodynamické teplotní stupnice