Děj izotermický, izochorický, izobarický

TEPELNÝ DĚJ

Izotermický děj

Izochorický děj

Izobarický děj

ZÁKLADNÍ VLASTNOST

T = konstanta
V = konstanta
p = konstanta

DEFINIČNÍ ROVNICE

∙ V = konstanta

p/T = konstanta

V/T = konstanta

ZÁKON

Boyl-Mariotův zákon

Charlesův zákon

Gay-Lussacův zákon

SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ

Součin tlaku a objemu ideálního plynu určité hmotnosti je při stálé termodynamické teplotě stálý.


Tlak ideálního plynu určité hmotnosti je nepřímo úměrný jeho objemu.
Podíl tlaku a termodynamické teploty ideálního plynu určité hmotnosti je při stálém objemu stálý.

Tlak ideálního plynu určité hmotnosti je přímo úměrný jeho termodynamické teplotě.
Podíl objemu a termodynamické teploty ideálního plynu určité hmotnosti je při stálém tlaku stálý.

Objem ideálního plynu určité hmotnosti je přímo úměrný jeho termodynamické teplotě.
GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ
(pV diagram)

Zdroje obrázků: