Adiabatický děj s ideálním plynem

základní charakteristika děje:

  • mění se všechny stavové veličiny (p, V, T)

  • neprobíhá tepelná výměna mezi plynem a okolím (Q = 0)
potom se 1. termodynamický zákon (ΔU = Q + W) přepíše ve tvaru   ΔU = W

rozlišujeme:
    1. adiabatické stlačení (zmenšování V) - přírůstek vnitřní energie plynu je roven práci, kterou vykonaly vnější síly, které působily na soustavu (plyn)

    2. adiabatické rozpínání (zvětšování V) - úbytek vnitřní energie plynu je roven práci, kterou ideální plyn při adiabatickém rozpínání vykonal

  • pro adiabatický děj platí POISSONŮV ZÁKON

p  .... tlak plynu
V ..... objem plynu
κ ..... Poissonova konstanta (kapa)

vlastnosti κ:
 κ > 1 (cP > cV)
závisí na druhu plynu (jednoatomové molekuly κ = 1,67, dvouatomové molekuly κ = 1,4)
hodnoty pro známé plyny najdeme v tabulkách

  • grafické vyjádření Poissonova zákona:
pV diagram


  • Využití v praxi:
adiabatická komprese vzduchu u vznětových motorů