Relativistické skládání rovnoběžných rychlostí

ODVOZENÍ VZTAHU


Předpoklady:
    • mějme IVS K´ pohybující se vzhledem k jiné IVS K rychlostí v, kde v je menší než c
    • ve směru os x a x´, které spolu splývají se pohybuje částice rovnoměrným přímočarým pohybem v soustavě K´ rychlostí u´ a v soustavě K rychlostí u, přičemž u a jsou srovnatelné s rychlostí světla
    • na počátku měření t = t´ = 0

z definice rovnoměrného přímočarého pohybu plyne

pro rychlost částice v pohybující se soustavě K´


pro rychlost částice v klidové soustavě K