Relativistická hmotnost

platí vztah:

    m0 ... klidová hmotnost tělesa (hmotnost tělesa vzhledem k soustavě, v níž je těleso v klidu)

    m  ... relativistická hmotnost tělesa (hmotnost tělesa vzhledem k soustavě, v níž se pohybuje rychlostí v)

m > m0

Čím je rychlost daného tělesa v dané IVS větší, tím větší hmotnost tělesa v této soustavě naměříme.

Grafické vyjádření:


zdroj: www.cez.cz


Zákon zachování relativistické hmotnosti:
Úhrnná relativistická hmotnost izolované soustavy těles zůstává při všech dějích probíhajících v této soustavě konstantní.
(celková relativistická hmotnost částic před srážkou je rovna celkové relativistické hmotnosti částic po srážce)


Pro zájemce:

ÚLOHY

1) Jakou rychlostí ve srovnání s rychlostí světla se musí pohybovat v urychlovači proton, aby se jeho hmotnost zvětšila o 25 %?

(0,6c)