Prostor a čas v klasické mechanice

Klasická mechanika - vznik v 17. století (Newton, Galileo)
  • shrnutí veškerých poznatků o pohybu těles do tří Newtonových pohybových zákonů
    • zákon setrvačnosti
    • zákon síly
    • zákon akce a reakce

obecně známé poznatky v klasické mechanice o prostoru a času:

  • polohu tělesa v prostoru určujeme vždy vzhledem k okolním tělesům (vztažné soustavě)
    • pomocí souřadnic (x,y, z v prostoru; x,y v rovině)
  • událost je děj, který nastane v určitém místě prostoru a v určitém čase
    • popisujeme jí 4 souřadnicemi (x, y, z - místo; t - čas konání)

v klasické mechanice o prostoru a čase platí: (pro v << c)

  1. ČAS JE ABSOLUTNÍ - plyne stejně rychle ve všech vztažných soustavách
  2. SOUČASNOST JE ABSOLUTNÍ - 2 události v různých místech současné v jedné soustavě, potom musí být současné ve všech soustavách (plyne z předchozího tvrzení)
  3. VZDÁLENOST JE ABSOLUTNÍ - v jedné soustavě je vzdálenost dvou míst 50 km, v ostatních soustavách vzdálenost stejných míst je také 50 km
  4. HMOTNOST TĚLESA JE STÁLÁ a nezávislá na velikosti rychlosti, kterou se pohybuje
  5. PLATÍ KLASICKÝ PRINCIP SKLÁDÁNÍ RYCHLOSTÍ
obrázky pro klasické skládání rychlostí nakreslit na tabuli

Příklad:
IVS - S (x, y, z, t)                                                  IVS - S' (x', y', z', t')
pohybují se navzájem rovnoměrně přímočaře rychlostí v
na počátku pohybu (v čase t = t' = 0 s) platí S = S'
v S' se stane událost v místě A(x,y,z)Autor nákresu IVS: Vít Hněvkovský

úlohu dořešit na promítací plátno (interaktivní tabuli)


GALILEIHO TRANSFORMACE
  • udává přechod od souřadnic v jedné IVS k souřadnicím v jiné IVS
  • platí pouze v klasické mechanice
x = x' + v.t
y = y'
z = z'
t = t'