OPTIKA‎ > ‎

Polarizace světla

víme:
světlo = příčné elektromagnetické vlnění, v němž vektor E kmitá v rovině kolmé na směr, kterým se vlnění šíří

přirozené světlo (sluneční) – směr vektoru E se nahodile mění – světlo nepolarizované (a)

světlo, v němž vektor E kmitá pouze v jedné rovině, je světlo lineárně polarizované (b)
způsoby polarizace nepolarizovaného světla:
  1. odrazem a lomem
  2. dvojlomem
  3. pomocí polaroidů
Polarizace světla odrazem a lomem
 • Nepolarizované světlo dopadá na skleněnou desku pod úhlem α, polarizuje se tak, že v odraženém světle vektor E kmitá kolmo k rovině dopadu (tzn. rovnoběžně s rovinou rozhraní) – nastává neúplná polarizace

 • Úplná polarizace nastane např. pro sklo o indexu lomu 1,5 při úhlu dopadu αB = 57º (Brewsterův polarizační úhel – lomený a odražený paprsek jsou v tomto případě navzájem kolmé)

 • Částečná polarizace pomocí lomu – v tomto případě vektor E polarizovaného světla kmitá rovnoběžně s rovinou dopadu

 

Polarizace světla dvojlomem

V krystalech některých látek je rychlost světla v různých směrech různá – krystaly nazýváme opticky anizotropní a při dopadu světla v nich nastává dvojlom (světelný paprsek se rozpadá na paprsky dva)
 • paprsek řádný
 • paprsek mimořádný
podívejte se (Encyklopedie fyziky)

Pokus: islandský vápenec (světlo řádného a mimořádného paprsku je úplně lineárně polarizované, vektory E však kmitají v rovinách navzájem kolmých)

Polarizace světla polaroidem

Polaroidy = speciální filtry sloužící k polarizaci světla
Polarizátor = zařízení, kterým se přirozené světlo mění na polarizované
Analyzátor = polarizátor, který propouští polarizované světlo jen s určitou orientací kmitové roviny

Mechanický model analyzátoru a polarizátoru

Využití polarizovaného světla v praxi

 1. Při zkoumání opticky aktivních látek
  (látky stáčející kmitovou rovinu polarizovaného světla – např. cukr) – využití při určování koncentrace cukru v roztoku

  Stočení polarizovaného světla měříme tzv. polarimetry

  Princip polarimetru

   
  Z … zdroj
  P … polarizátor
  A … analyzátor
  S … úhloměrná stupnice
  L … opticky aktivní látka
 2. Ve fotoelasticimetrii – metoda, která s využitím polarizace a umělé anizotropie zkoumá mechanická napětí v různých objektech

Podívej se (polarizace světla na Encyklopedii fyziky)