OPTIKA‎ > ‎

Odraz a lom světla


 • řídí se stejnými zákony, jaké byly odvozeny pro mechanické vlnění pomocí Huygensova principu
 • k odrazu a lomu světelných paprsků dochází tehdy, jestliže světelný paprsek dopadá na rozhraní dvou prostředí s odlišnými optickými vlastnostmi

1) ODRAZ SVĚTLA

  Zdroj obrázku: http://www.fyzika.webz.cz/index.php?clanek=9&title=Optika

  POJMY: úhel dopadu α, kolmice dopadu k, rovina dopadu, úhel odrazu α´


  Zákon odrazu světla :

  Velikost úhlu odrazu α´ se rovná velikosti úhlu dopadu α. Přičemž odražený paprsek zůstává v rovině dopadu. Rovina dopadu je určena dopadajícím paprskem a kolmicí dopadu.

  MATEMATICKÝM ZÁPISEM:  α΄= α


  Poznámka : úhel odrazu nezávisí na frekvenci světla


2) LOM SVĚTLA

POJMY: úhel dopadu α, úhel lomu β, kolmice dopadu, index lomu


Index lomu – veličina charakterizující rozhraní optických prostředí

n = c / v

c … rychlost světla v 1. prostředí (ve vakuu), v … rychlost světla ve 2. prostředí, n>= 1


Zákon lomu světla (Snellův zákon) :


prostředí opticky řidší – prostředí o menším indexu lomu

prostředí opticky hustší – prostředí o větším indexu lomu


rozlišujeme

A
lom ke kolmici 
(β < α) 

světlo přechází z prostředí opticky řidšího
 do prostředí opticky hustšího

B
lom od kolmice
(β > α)

světlo přechází z prostředí opticky hustšího
 do prostředí opticky řidšíhoZdroj obrázku: