OPTIKA‎ > ‎

Kulové zrcadlo

Kulová (sférická) zrcadla
 = taková zrcadla, u nichž je zrcadlící plocha nanesena na kulovém vrchlíku

Rozdělení kulových zrcadel
DUTÁ
(konkávní)
VYPUKLÁ
(konvexní)
C .... střed křivosti
V .... vrchol zrcadla
o .... optická osa zrcadla (přímka procházející body C a V
r = |CV| .... poloměr křivosti zrcadla

Při optickém zobrazování budeme předpokládat, že paprsky dopadající na zrcadla se nacházejí v tzv. paraxiálním prostoru (v blízkosti optické osy) a tudíž optické zobrazení je ideální.

Při optickém zobrazení používáme pro konstrukci obrazu 3 význačné paprsky:
  1. Paprsek procházející středem křivosti zrcadla
  2. Paprsek dopadající rovnoběžně s optickou osou na zrcadlo a odrážející se do bodu F
  3. Paprsek procházející bodem F odrážející se rovnoběžně s optickou osou
Paprsky 2 a 3 u dutého a vypuklého zrcadla
Duté zrcadlo

Vypuklé zrcadlo

Bod F nazýváme ohnisko kulového zrcadla. Vzdálenost ohniska od vrcholu V kulového zrcadla je ohnisková vzdálenost f:

f = |FV| = r/2

F představuje skutečné ohnisko F představuje zdánlivé ohnisko

Znaménková konvence

Vzdálenosti r a f mají před zrcadlem hodnotu kladnou, za zrcadlem hodnotu zápornou
f > 0 f < 0