Rovnovážný stav termodynamické soustavy

Termodynamická soustava
= těleso (skupina těles) jejichž stav z hlediska termodynamiky zkoumáme

Dále rozlišujeme:
  • FYZIKÁLNÍ DĚJ = fyzikální jev, který je s časem proměnný
  • FYZIKÁLNÍ STAV = fyzikální jev, který se s časem nemění

Potom můžeme fyzikální veličiny rozdělit na
  • dějové - veličiny popisující daný fyzikální děj (Q, W, ...)
  • stavové - veličiny, kterými je určen stav soustavy (T, p, V, ...)

Izolovaná soustava = soustava, u které nedochází k výměně energie s okolím a její chemické složení a hmotnost zůstávají konstantní


Rovnovážný stav termodynamické soustavy = stav, ve kterém stavové veličiny dané soustavy
    1. jsou rovny odpovídajícím stavovým veličinám vnějšího (okolního) prostředí
    2. jsou ve všech místech soustavy stejnéZ praxe plyne:

Každá soustava, která je od určitého okamžiku v neměnných vnějších podmínkách, přejde samovolně po určité době do rovnovážného stavu, v kterém setrvává, pokud jsou tyto podmínky zachovány.
(př.: izolovaná soustava: kuchyň x vařící se voda v konvici)


ROVNOVÁŽNÝ STAV JE STAV S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ VÝSKYTU.
  • Každá soustava po určitém čase přejde samovolně do rovnovážného stavu s jinou soustavou.
  • Rovnovážný stav je v přírodě nejčastější.