Kinetická teorie stavby látek

= teorie vysvětlující složení a vlastnosti těles (látek) jako důsledek pohybu a vzájemných reakcí částic z nichž se těleso skládá


Je založena na 3 poznatcích:
  • Každé těleso (látka) se skládá z částic (molekuly, atomy, ionty), které jsou složeny z menších tzv. elementárních částic.
  • Tyto částice (molekuly, atomy, ionty) jsou v neustálém neuspořádaném (chaotickém) pohybu. Tento pohyb nazýváme tepelný.
  • Všechny částice na sebe navzájem působí současně přitažlivými i odpudivými silami, přičemž velikost těchto sil závisí na vzdálenosti mezi částicemi.


Fyzikální jevy dokazující platnost a správnost kinetické teorie stavby látek:

1. DIFÚZE 
= samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice látky druhé, způsobené jejich neuspořádaným pohybem

vlastnosti:
  • probíhá ve všech skupenstvích (např. zabroušené a k sobě přitlačené destičky zlata a olova za 5 let "srostou" vzájemným pronikáním částic až do hloubky 1 mm)
  • za vyšší teploty probíhá rychleji (např. kostka cukru se v horké kávě rozpustí dříve než v kávě studené)
podívej se:  pokus (voda, inkoust)

2. TLAK PLYNU 
= jev vyvolaný nárazy molekul dopadajících na stěny nádoby s plynem

vlastnosti: 
  • se vzrůstající teplotou tlak plynu roste (částice mají vyšší rychlost a tím pádem i větší kinetickou energii)
podívej se: pokus s balónkem

3. BROWNŮV POHYB 
= neustálý a chaotický pohyb malých částic rozptýlených v plynu nebo kapalině (např. prachových částic, pylových zrnek aj.) způsobený nepravidelnými nárazy molekul (atomů) plynu nebo kapaliny na mikroskopické částice

vlastnosti:
  • probíhá neomezeně dlouho bez viditelných změn
  • střední rychlost pozorované částice roste s rostoucí teplotou



SHRNUTÍ:

Částice se v látce neustále a neuspořádaně pohybují v různých směrech a různými rychlostmi, přičemž s rostoucí rychlostí částic roste teplota látky.





Comments