MECHANIKA‎ > ‎

Zrychlení při nerovnoměrném křivočarém pohybu

Při nerovnoměrném křivočarém pohybu se mění směr rychlosti i její velikost

Celkové zrychlení a hmotného bodu pak můžeme rozložit na dvě navzájem kolmé složky:
 • tečné zrychlení at - vyjadřuje změnu velikosti rychlosti
 • normálové zrychlení an - vyjadřuje změnu směru rychlosti.

Vlastnosti a význam tečného a normálového zrychlení:
 • Tečné zrychlení at leží na stejné vektorové přímce jako okamžitá rychlost v
  • má-li stejný směr jako okamžitá rychlost - jde o pohyb zrychlený
  • má-li opačný směr než rychlost - jde o pohyb zpomalený
 • Normálové zrychlení an je k okamžité rychlosti kolmé
  • směřuje stále do středu kruhového oblouku
  • je totožné s dostředivým zrychlením ad

Celkové zrychlení hmotného bodu je vektorovým součtem tečného a normálového zrychlení.
Velikost celkového zrychlení vypočteme pomocí Pythagorovy věty.
Poznámka:
Obecné rozdělení pohybů podle velikosti jednotlivých složek zrychlemí
 • jestliže at = 0 a an je různé od nuly - pohyb rovnoměrný po křivce (kružnici)
 • jestliže an = 0 a at je různé od nuly - pohyb přímočarý a nerovnoměrný (zrychlený nebo zpomalený)
 • toto je třeba pochopit (neučte se zpaměti)

ÚLOHY:

1) Automobil projíždí zatáčkou o poloměru 50 m rychlostí o stálé velikosti 36 km ∙ h–1. Jak velké je normálové zrychlení automobilu v zatáčce?
(2 m.s-2)