MECHANIKA‎ > ‎

Skalární a vektorové fyzikální veličiny

NĚKOLIK POJMŮ A DEFINIC

Rozdělení fyzikálních veličin :
 1. DĚJOVÉ fyzikální veličiny - popisují nějaký fyzikální děj (např. teplo, práce, ... )
   
 2. STAVOVÉ fyzikální veličiny - popisují fyzikální stav soustavy (např. teplota, tlak, objem, energie, ... )
Jiné rozdělení :
 1. SKALÁRNÍ fyzikální veličiny (skaláry) - fyzikální veličiny, které jsou zcela určeny jen číselnou hodnotou a měřící jednotkou (např. hmotnost, délka, objem, teplota, ... )
   
 2. VEKTOROVÉ fyzikální veličiny (vektory) - fyzikální veličiny, k jejicž úplnému určení je třeba znát nejen jejich číselnou hodnotu a měřící jednotku, ale i směr (např. síla, rychlost, zrychlení, ... )

Skládání vektorů

Vektor = orientovaná úsečka, jejíž délka znázorňuje velikost vektoru (hodnotu veličiny) a její orientace směr vektoru.
 
Umístění vektoru je určeno počátečním bodem (působištěm).
Vektorová přímka je přímka procházející počátečním a koncovým bodem vektoru.

Základní operace s vektory - O vektorech (pomocný materiál na FYZWEBu)

 • násobení vektoru reálným číslem - příklad na tabuli
 • sčítání vektorů (vektorový rovnoběžník) - příklad na tabuli
 • odčítání vektorů (součet s opačným vektorem) - příklad na tabuli
 • rozklad vektoru do dvou daných směrů - příklad na tabuli

Podívej se (aplet Walter Fendt)                     Procvič si operace s vektory (aplet na phet.colorado.edu)
 

ÚLOHY

Úloha 1
Je dána síla F o velikosti F = 12 N. Určete velikosti sil F1 = kF a F2 = F/k, kde k = 3.
 
 
Úloha 2
V určitém bodě tělesa působí současně dvě síly o velikostech F1 = 15 N a F2 = 20 N. Určete velikost jejich výslednice, jsou-li síly
a) stejného směru,
b) navzájem opačného směru.
 
Úloha 3
Dvě navzájem kolmé síly působící v jednom bodě mají velikost F1 = 4,5 N a F2 = 6,0 N. Určete velikost jejich výslednice
a) graficky,
b) výpočtem.