MECHANIKA‎ > ‎

Rozkládání sil


Rozložit sílu na složky znamená nahradit ji dvěma nebo více silami, jejichž účinek na těleso je stejný jako účinek dané síly. Při rozkládání sil na složky platí stejná pravidla jako při skládání sil.


A) Rozkládání síly do různoběžných směrů
  • volíme směry, do kterých chce sílu rozložit, a určujeme velikosti složek
B) Rozkládání síly na dvě rovnoběžné složky
  • volíme vzdálenosti vektorových přímek složek od vektorové přímky rozkládané síly a určujeme velikost složek
  • síla F je rozložena na složky F1 a F2 (viz obrázek) ... platí vztah: F = F1 + F2
  • moment síly F vzhledem k ose procházející jejím působištěm O je nulový = vektorový součet momentů obou složek vzhledem k téže ose musí být rovněž nulový
  • momenty M1 a M2 jsou stejně velké a vzájemně opačné (M1 = M2 neboli F1d1 = F2d2)

Zdroj: Fyzika pro gymnázia: Mechanika