MECHANIKA‎ > ‎

Rovnoměrný pohyb po kružnici

 • např.: rovnoměrné obíhání kuličky upevněné na niti dané délky kolem pevného středu
podívej se a vysvětli základní charakteristiky pohybu - (Walter Fendt, Miroslav Panoš)SHRNUTÍ
Rovnoměrný pohyb po kružnici koná hmotný bod tehdy, jestliže ve stejných libovolně zvolených dobách opíše stejně dlouhé oblouky kružnice Δs, kterým přísluší také stejné velikosti úhlů Δ
φ.

Veličiny popisující tento pohyb

A) Okamžitá rychlost hmotného bodu při pohybu rovnoměrném po kružnici

            a) velikost okamžité rychlosti

  • v = Δs / Δt    (t = konstanta)
  • velikost okamžité rychlosti je stálá
            b) směr okamžité rychlosti
  • je dán tečnou v příslušném bodě trajektorie
  • směr okamžité rychlosti se mění
SHRNUTÍ: 
při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici má OKAMŽITÁ RYCHLOST 
stálou velikost, ale mění se její směr

Pravidelnost rovnoměrného pohybu po kružnici

 • za určitou dobu se kulička dostane do téhož místa se stejnou rychlostí a opakuje svůj pohyb
 •  rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici je pohyb periodický (pravidelně se opakující)
  • doba jednoho oběhu = PERIODA
   • značka: T
   • jednotka: sekunda (s)
  • počet oběhů za jednu sekundu = FREKVENCE
   • značka: f
   • jednotka: HERTZ (Hz) … 1 Hz = s-1
                            

Jeden oběh kuličky

 • dráha = délka kružnice
 • čas = doba oběhu (jedna perioda)
  • Velikost okamžité rychlosti:
   • v = 2πr / T = 2πr · f (vztah pro velikost okamžité rychlosti)
   • r - poloměr kružnice, T - doba oběhu, f – frekvence
  • Velikost úhlu (ve fyzice):
   • φ = s / r (s – délka oblouku, r – poloměr kružnice)
   • jednotka: rad - radián
                                a) s = r
    • φ = r / r = 1 rad
    • 1 radián = 57° 20´
                                b) plný úhel
    • s / r = 2πr / r = 2π rad
    • 2π rad = 360°

B) Úhlová rychlost

 • Úhlová rychlost je podíl úhlové dráhy Δφ, kterou opíše průvodič za dobu Δt, a této doby.
Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia: Mechanika
 • Jednotkou úhlové rychlosti je radián za sekundu (rad · s-1 nebo s-1).
 • Koná-li hmotný bod rovnoměrný pohyb po kružnici, nemění se jeho úhlová rychlost. Úhlová rychlost je lineární funkcí času. Jestliže je v čase t0 = 0 úhlová dráha φ0 = 0, závisí úhlová dráha na čase vztahem
 • Pomocí frekvence vyjádříme úhlovou rychlost vztahem
 • Pomocí periody vyjádříme úhlovou rychlost vztahem
 • Velikost rychlosti hmotného bodu vyjádříme pomocí poloměru kružnice a úhlové rychlosti vztahem


PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE


Pro ty, kteří chyběli - Zavedení a stručná charakteristika pohybu (video na YouTube - Fyzika JaM)

Další studijní materiál ve formě videa (VIMEO.COM - Slavomír Tuleja)

PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE

Další informace na Encyklopedii fyziky

ÚLOHY:

1) Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru 50 cm s frekvencí 2 Hz. Určete periodu a velikost rychlosti hmotného bodu.

2) Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb po kružnici s oběžnou dobou 5 s. Určete jeho frekvenci a úhlovou rychlost.