MECHANIKA‎ > ‎

Moment síly vzhledem k ose otáčení

Moment síly vzhledem k ose otáčení = veličina vyjadřující otáčivý účinek síly působící na tuhé těleso, které se otáčí kolem nehybné osy

M = F  dvysvětlivky:

    F ... působící síla

    d ... rameno síly (vzdálenost vektorové přímky působící síly od osy otáčení)

    o ... nehybná osa

    A ... působiště síly

 

Síla nemá otáčivý účinek, prochází-li vektorová přímka síly osou otáčení.

Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia: Mechanika

Směr momentu síly určíme podle pravidla pravé ruky: Položíme-li pravou ruku na těleso tak, aby prsty ukazovaly směr otáčení tělesa, pak vztyčený palec ukazuje směr momentu síly.

Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia: Mechanika

Znaménková dohoda:

Způsobuje-li síla otáčení tělesa ve směru hodinových ručiček, má příslušný moment síly znaménko záporné. V případě, že síla způsobuje otáčení tělesa ve směru opačném, moment síly má znaménko kladné.


V praxi na těleso působí často současně více sil. Potom je jejich celkový otáčivý účinek určen výsledným momentem

M = M1 + M2 + … + Mn

Momentová věta:

Otáčivý účinek sil působících na tuhé těleso otáčivé kolem nehybné osy se ruší, jestliže vektorový součet momentů všech sil vzhledem k ose otáčení je nulový vektor.

M1 + M2 + … + Mn = 0


Úlohy:

Žebřík:

http://fyzika.jreichl.com/data_multimedia/[+]MECHANIKA/moment_sily_vzhledem_k_ose_otaceni/u_zebrik.pdf


Momentová věta: 

http://fyzika.jreichl.com/data_multimedia/[+]MECHANIKA/moment_sily_vzhledem_k_ose_otaceni/u_momentova_veta.pdf

Comments