MECHANIKA‎ > ‎

Moment síly vzhledem k ose otáčení

Moment síly vzhledem k ose otáčení = vektorová fyzikální veličina vyjadřující otáčivý účinek síly působící na tuhé těleso, které se otáčí kolem nehybné osy

M = F  d


vysvětlivky:

F ... působící síla

d ... rameno síly
(vzdálenost vektorové přímky působící síly od osy otáčení)

O ... nehybná osa

Zajímavé vlastnosti momentu sil:
  • Jednotka: Newtonmetr (N.m)
  • Leží v ose otáčení
  • Směr momentu síly určíme podle pravidla pravé ruky:

    Položíme-li pravou ruku na těleso tak, aby prsty ukazovaly směr otáčení tělesa, pak vztyčený palec ukazuje směr momentu síly.


Znaménková dohoda:

Způsobuje-li síla otáčení tělesa ve směru hodinových ručiček, má příslušný moment síly znaménko záporné. V případě, že síla způsobuje otáčení tělesa ve směru opačném, moment síly má znaménko kladné.

  • Síla nemá otáčivý účinek, prochází-li vektorová přímka síly osou otáčení.