MECHANIKA‎ > ‎

Kinetická energie

KINETICKÁ (POHYBOVÁ) ENERGIE je skalární fyzikální veličina, která charakterizuje pohybový stav hmotného bodu nebo tělesa vzhledem ke zvolené IVS.

        

EK … kinetická energie tělesa (HB)

m … hmotnost daného tělesa (HB)

v … rychlost daného tělesa (HB)

 

ODVOZENÍ DANÉHO VZTAHU:
    k tomu, abychom uvedli těleso do pohybu, je třeba vykonat určitou práci W

       

    tato práce se rovná kinetické energii EK, kterou získal HB (těleso) působením jiného tělesa

 JEDNOTKA EK = joule (J)


VLASTNOSTI EK:

        1) skalární veličina  závisí pouze na velikosti rychlosti a ne na jejím směru

        2) velikost rychlosti závisí na vztažné soustavě (VS)  EK závisí také na VS

        3) vyjadřuje míru mechanického pohybu HB (tělesa)

                    

        4) stavová fyzikální veličina (popisuje stav tělesa)

                        (práce = dějová fyzikální veličina)


ZMĚNA KINETICKÉ ENERGIE

uvažujme: na počátku .......... rychlost v1 ............ EK1

                působení síly F ve směru rychlosti

                na konci .............. rychlost v2 ............ EK2

    v2  > v1 → EK2 > EK1

→ EK tělesa se zvětšuje

        

přitom síla F vykonala práci W= F ∙ s, která se rovná změně kinetické energie

        
ZMĚNA KINETICKÉ ENERGIE ΔEK se rovná mechanické práci W vykonané působící silou, tedy ΔEK = W.