MECHANIKA‎ > ‎

Hybnost a změna hybnosti HB

 • v kinematice jsme charakterizovali pohybový stav tělesa pomocí jeho rychlosti
 • v dynamice tohle nestačí
  • př. zastavíme prázdný vozík jedoucí určitou rychlostí v silou ruky F
  • naložený vozík jedoucí danou rychlostí v zastavíme také silou ruky FI, ale platí FI > F

    zavádíme tzv. HYBNOST TĚLESA (p)


Hybnost p HB je vektorová fyzikální veličina, definovaná jako součin hmotnosti a okamžité rychlosti HB

p = m · v


VLASTNOSTI p:

        1) JE TO VEKTOR - směr shodný se směrem v

        2) JEDNOTKA [p] = [m] · [v] = kg · m · s-1

        3) CHARAKTERIZUJE POHYBOVÝ STAV TĚLESA (HB) V DANÉ VZTAŽNÉ SOUSTAVĚ 

                            např.: těleso v klidu p = 0 (v = 0  m · = 0

Změna hybnosti, impuls síly

Víme, že platí:  F = m · a        (II. NPZ)

                      aΔv / Δt    (definice zrychlení v kinematice)

        → F = m · (Δv / Δt)

            m · Δv = m · (v2-v1) = mv2 – mv1 = p2 – p1 = Δp

   • Δp - změna hybnosti
   • m - konstanta


JINÝ ZÁPIS 2. NPZ
 Výsledná síla působící na HB je rovna podílu změny hybnosti HB a doby, po kterou síla působila.

Platí: 

                 Δ p ... změna hybnosti HB

    F · Δ t ... IMPULS SÍLY (vektorová fyzikální veličina)

  • jednotka: N · s (newton sekunda)
  • vyjadřuje časový účinek síly
  • směr shodný se směrem změny hybnosti

Pokus: míček, stejná závaží, kladka