MECHANIKA‎ > ‎

Druhý Newtonův pohybový zákon (zákon síly)

Víme:
těleso je v IVS (žádná tělesa nepůsobí na dané těleso silami)  těleso je v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém
pokud ostatní tělesa silově působí  změní se pohybový stav tělesa (těleso se začne pohybovat s určitým zrychlením)

Pokus: vozík na vozíčkové dráze

Java aplet: http://www.walter-fendt.de/html5/phcz/newtonlaw2_cz.htm

z toho vyplývá: znění 2. NPZ


Velikost zrychlení hmotného bodu je přímo úměrná velikosti působící síly na hmotný bod a nepřímo úměrná hmotnosti hmotného bodu.

Směr zrychlení je shodný se směrem působící síly.


             JEDNOTKA SÍLY = [F] = [m] 
·
 [a] = kg · m · s-2
= N (newton)
            
1N = síla, kterou tělesu o hmotnosti 1 kg udělíme zrychlení 1 m·s-2

Víme: SÍLA F je vektorová fyzikální veličina. Je určena velikostí, směrem a působištěm. Hlavní jednotkou síly je newton.Skládání dvou sil působících v jednom bodě

  SLOŽKY F1, F2 A SMĚR VÝSLEDNICE F VELIKOST VÝSLEDNICE F 1.
 
 (bez odvození)

 2.
 

 


 3. 
 F = F1 + F2
 
 
4.
 


F = F1 - F2
 5.
 
F = 0


TÍHOVÁ SÍLA a TÍHA TĚLESA

TÍHOVÁ SÍLA (FG) = uděluje tělesům tíhové zrychlení g

  • touto silou jsou přitahována všechna tělesa k Zemi
  • je to vektor
  • působiště FG: v těžišti tělesa
        platí: FG = m · g

        FG (tíhová) = Fo (odstředivá - rotace Země) + Fg (gravitační)


TÍHA TĚLESA (G) = vzniká jako důsledek tíhové síly

        platí: G = m · g

  • projevuje se jako tlaková nebo tahová síla tělesa
  • působiště G: v dotyku s druhým tělesem
  • je to vektor (shodný se směrem FG)