Využíváme

  MECHANIKA‎ > ‎

  Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu

  Víme, že pohyb rovnoměrně zrychlený
   je pohyb, u kterého se velikost okamžité rychlosti v závislosti na čase rovnoměrně mění.

  Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia


  víme, že pro tento graf platí: v = a · t, a = konstanta

   

  vyjádření dráhy v grafu: dráha = obsah vybarvené oblasti


  dále platí:


  obecně:

   

  ZÁVĚR:

  Dráha je přímo úměrná druhé mocnině času.


  vyjádření dráhy graficky:

  t

  0

  1

  2

  3

  4

  s

  0

  1

  4

  9

  16


  grafem je křivka (část paraboly)


  v praxi: na počátku uražená dráha s0 se nerovná 0, počáteční rychlost v0 se nerovná 0

  Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia


  poznámka: dráha pohybu rovnoměrně zpomaleného

  Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia


   
  Na následujícím apletu pozoruj graf závislosti dráhy na čase a ověř platnost
  základního vztahu s = 0,5 . a . t2  pro a1 = 1 m.s-2 a a2 = 2 m.s-2 
   
   


  ÚLOHY

  Úloha 1: Řidič automobilu začne při rychlosti 20 m/s brzdit. Automobil se při brzdění pohybuje se zrychlením 4 m · s-2.

               A.       Určete dobu, za kterou se rychlost automobilu zmenší na 12 m/s, a dráhu, kterou automobil za tuto dobu ujede.

               B.       Určete dobu, za kterou automobil zastaví, a vypočtěte brzdnou dráhu. 

  Řešené úlohy: