Základní vlastnosti a veličiny charakterizující zvuk

VÝŠKA ZVUKU (TÓNU)
je určena jeho frekvencí

zavádíme veličiny:
  • ABSOLUTNÍ VÝŠKA TÓNU = veličina určená frekvencí kmitání zdroje jednoduchého tónu
  • RELATIVNÍ VÝŠKA TÓNU = veličina určená poměrem kmitočtu daného tónu, ke kmitočtu tónu, který se volí jako základní
základní tóny:
v hudbě:  komorní a (a1) - f = 440 Hz
v technice: tón o frekvenci 1000 Hz

poznámka: základní stupnice

tón   c  d  a
  do   re  mi  fa so  la   si do 
f (Hz)   262  294  330 349   392 440  494   524

zajímavost: tóny v oktávě mají 2 x větší kmitočet (fc´= 2.fc)

podívej se - VIRTUAL KEYBOARD - PIANO - podívej se

BARVA ZVUKU (TÓNU)

pomocné pojmy:
vyšší harmonické tóny = tóny, jejichž frekvence je rovna celočíselnému násobku frekvence základního tónu
složený tón = tón složený z jednoduchého základního tónu a jistého počtu vyšších harmonických tónů, jejicž kmitočty jsou násobkem kmitočtu základního tónu

BARVA ZVUKU potom charakterizuje složený tón počtem vyšších harmonických tónů

v praxi: 
podle barvy zvuku můžeme subjektivně rozlišit dva složené tóny, které mají stejnou výšku, ale vydávají jej různé zdroje zvuku (např. stejné tóny hrané houslemi, klarinetem a pianem)

HLASITOST ZVUKU
je vlastnost subjektivního vjemu vyjadřující silové působení zvuku na normální sluch

zvuková vlna = periodické rozpínání a stlačování pružného prostředí (vzduch, voda), projeví se jako periodické změny tlaku vzduchu

citlivost ucha:
  • Δp = 10-5 Pa ................... nejnižší hranice - PRÁH SLYŠENÍ
  • Δp = 102 Pa .................... nejvyšší hranice - PRÁH BOLESTI
Hlasitost zvuku závisí na:
  • frekvenci zvuku (nejcitlivější na zvuk o frekvenci 4 kHz)
  • íntenzitě zvuku

PODÍVEJ SE - zvuk o různých frekvencích (RNDr. Vladimír Vaščák) - PODÍVEJ SE

INTENZITA ZVUKU
veličina objektivně charakterizující sílu zvuku

jednotka: bel (B)

v praxi jednotka 10 x menší: decibel (dB)
POZOR! Bely a decibely vyjadřujeme v logaritmické stupnici!

          práh slyšení: 0 dB
          práh bolesti: 120 dB
PODÍVEJ SE - příklady zvuků - hodnoty intenzity - PODÍVEJ SE