Vznik a druhy vlnění

VLNĚNÍ = proces šíření libovolného vzruchu v daném prostředí
  • jeden z nejrozšířenějších fyzikálních dějů
  • vlněním se šíří zvuk, světlo, rozhlasový, televizní i GSM signál
  • má různou fyzikální podstatu

MECHANICKÉ VLNĚNÍ = takové vlnění, které vzniká v pevných, kapalných a plynných látkách

  • podstatou mechanického vlnění je přenos kmitání látkovým prostředím, přičemž šíření vlnění není spojeno s přenosem látky
  • příčina vzniku a existence mechanického vlnění = existence vazebných sil mezi částicemi prostředí
    • zjednodušená představa: vazebné síly představovány pružinami
  • rozkmitá-li se jedna částice, potom se rozruch silami prostředí (pružné prostředí) přenese dál

ROZDĚLENÍ POSTUPNÉHO MECHANICKÉHO VLNĚNÍ:

POSTUPNÉ MECHANICKÉ VLNĚNÍ PŘÍČNÉ

všechny částice prostředí kmitají ve směru kolmém na směr šíření vlnění

Výskyt: v pevných látkách

(Geogebra - Martin Vinkler - Gymnázium Na Vítězné pláni)
POSTUPNÉ MECHANICKÉ VLNĚNÍ PODÉLNÉ

všechny částice prostředí kmitají ve směru šíření vlnění


Výskyt: v plynech (klasický příklad = zvuk)


(Geogebra - Martin Vinkler - Gymnázium Na Vítězné pláni)