Vlnění v izotropním prostředí, Huygensův princip

IZOTROPNÍ PROSTŘEDÍ =
prostředí, které má ve všech bodech stejné fyzikální vlastnosti

znázornění procesu šíření vlnění v daném prostředí:
pojmy: zdroj vlnění, vlnoplocha (kulová), paprsek 
pokud zdroj v nekonečnu - rovinná vlnoplocha, paprsky navzájem rovnoběžné

VLNOPLOCHA
= množina všech bodů, do kterých dospělo vlnění šířící se v daném prostředí ze zdroje za čas t
= množina všech bodů, které kmitají se stejnou fází

PAPRSEK
= kolmice k vlnoploše
= přímka určující směr šíření vlnění


HUYGENSŮV PRINCIP - popisuje proces šíření daného vlnění v prostoru
Zdroj obrázku: www.smoula.netHUYGENSŮV PRINCIP - znění:

Každý bod vlnoplochy, do něhož dospělo vlnění v určitém okamžiku, můžeme pokládat za zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách. Vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch.


poznámky:
  • elementární vlnoplochy (viz obrázek v pravé části stránky)
    • modrá barva - původní vlnoplocha
    • šedivá barva - elementární vlnoplochy
    • červená barva - nová vlnoplocha vzniklá jako obalová plocha všech elementárních vlnoploch
  • podívej se (Huygensův princip na www.vascak.cz)
  • Huygensův princip - video na YouTube (Fyzika JaM)