Odraz vlnění

odraz vlnění = fyzikální jev, ke kterému dochází, dopadá-li vlnění na rozhraní dvou prostředí

S využitím Huygensova principu platí:

a, b ... dopadající paprsky

AB ... čelo dopadající vlnoplochy
CD ... čelo odražené vlnoplochy

z obrázku plyne: 
trojúhelník ABD je shodný s trojúhelníkem DCA
(věta sss)

α' = α

α .... úhel dopadu
α¨.... úhel odrazu
Zákon odrazu slovy:

Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražený paprsek zůstává v rovině dopadu.

α' = α

rovina dopadu = rovina určená dopadajícím paprskem a kolmicí dopadu