Fáze kmitavého pohybu

v minulých případech jsme předpokládali:
  • v počátečním okamžiku je oscilátor v rovnovážné poloze (pro t = 0 je y = 0)
v praxi často: pro t = 0 je y ≠ 0

potom

ČASOVÝ DIAGRAM ZÁVISLOSTI y na tMATEMATICKÝ POPIS