9. téma - úlohy

 1. Jak velká síla způsobí prodloužení tyčky o 0,05%, je-li průřez tyčky 40 mm2 a Yongův modul pružnosti v tahu této oceli 800 GPa. Rozhodněte, zda se jedná o pružnou deformaci, je-li mez úměrnosti (pružnosti) této oceli 650 MPa.
  (je pružná, F = 16000 N)

 2. Mosazná tyčka má při teplotě 15oC délku 200 cm. Při které teplotě bude mít délku o 2 mm větší?α = 18.10-6K-1
  ( t2 = 70,5oC)

 3. Kvádr z mramoru má při teplotě -20o objem 900 cm3. Jaký bude mít objem při teplotě 30o C? Koeficient délkové roztažnosti mramoru α = 8.10-6K-1
  (V = 901,08 cm3)

 4. Působení deformující síly 12 kN se tyčka prodlouží o 0,3 %. Určete průřez ( v cm2) tyčky a rozhodněte, zda se jedná o pružnou deformaci, je-li mez úměrnosti (pružnosti) této oceli 800 MPa a Yongův modul pružnosti je v tahu 200 GPa.J
  (S = 0,2 cm2, σ = 600 MPa, je pružná)

 5. Přímý ocelový drát je upevněn mezi dvěma pevnými svorkami při teplotě drátu 100 o C. Jaké normálové napětí vznikne v drátu, jestliže teplota drátu klesne na 20 o C? Modul pružnosti v tahu oceli je 200 GPa, mez úměrnosti (pružnosti) je 330 MPa a součinitel teplotní délkové roztažnosti pro ocel je α = 1,2.10-5K-1
  (σ = 192 MPa, je pružná)