19. téma - úlohy

 1. Kruhový závit o poloměru 30 mm se nachází v proměnném magnetickém poli. Za časový interval 2 s se změní velikost magnetické indukce o 20 T. Rovina závitu svírá s indukčními čarami úhek 90 °. Odpor závitu je 0,05 Ω. Jaký proud závitem prochází ?
  ( I = - 0,565 A )

 2. V rovině kolmé na vektor magnetické indukce o velikosti 4 T jsou umístěny dva přímé vodiče, jejichž vzdálenost je 40 cm. Po těchto vodičích se kolmo pohybuje vodič, který za čas 2 s urazí dráhu 8 cm. Odpor vodičů je 0,05 Ω. Jaký proud vodiči prochází ?
  ( I = 1,28 A )

 3. O kolik musíme v cívce o indukčnosti 8 . 10-2 H změnit proud za čas 2 s, aby se za tento čas na jejích koncích indukovalo napětí 12 mV.
  ( I = - 0,3 A )

 4. Konce rovinného závitu, jehož plocha má obsah 100 cm2, jsou připojeny ke svorkám kondenzátoru o kapacitě 10 μC. Závit je umístěn v magnetickém poli tak, že jeho rovina je kolmá k indukčním čarám. Velikost magnetické indukce se rovnoměrně mění v závislosti na čase tak, že ΔB / Δt = 5 . 10-3 T.s-1. Vypočtěte náboj kondenzátoru.
  ( Q = 5 . 10-10 C )

 5. Homogenní magnetické pole mezi póly elektromagnetu se mění rovnoměrně tak, že během časového intervalu < t1, t2> délky t2 - t1 = 0,10 s vzroste B z hodnoty B1 = 0,040 T na hodnotu B2 = 0,80 T. V poli je vodivá kruhová smyčka o poloměru r = 20 mm a o odporu R = 0,050 Ω. Normála plochy závitu smyčky svírá s indukčními čarami úhel 40 °. Určete a) magnetický indukční tok smyčkou v okamžicích t1 a t2; b) indukované elektromotorické napětí ve smyčce; c) směr a velikost indukovaného elektrického proudu. Magnetické pole buzené indukovaným proudem považujte za zanedbatelné.
  ( 3,85.10-5 Wb, 7,70.10-4 Wb, Uei = 7,32.10-3 V , Ii = 0,146 A )