18. téma - úlohy

 1. Mezi dvěma rovnoběžnými vodiči silnoproudého vedení, jimiž prochází stálý proud a jejichž vzdálenost je 30 cm působí síla 32 N na každé 3 m délky vodičů. Relativní permeabilita prostředí je 4. Určete velikost proudu ve vedení.
  ( I = 2000 A )

 2. Dlouhá válcová cívka s jádrem o relativní permeabilitě 600 je hustě navinuta drátem o průměru 4 mm. Jaký proud musí cívkou procházet, aby v její dutině bylo magnetické pole o indukci 30 mT ?.
  ( I = 0,16 A )

 3. Dva dlouhé rovnoběžné vodiče jsou ve vzduchu od sebe vzdálené 20 cm a prochází jimi proudy 24 A a 16 A. Ve kterém bodě na kolmé spojnici obou vodičů bude magnetická indukce výsledného magnetického pole nulová ? Řešte pro případ souhlasných i opačných proudů. Nakreslete oba obrázky.
  ( souhlasné proudy : x = 12 cm, nesouhlasné proudy : x = 60 cm )

 4. Určete velikost magnetické indukce homogenního magnetického pole, jestliže na vložený vodič, který svírá s indukčními čarami úhek 30 °, působí síla 0,24 N. Vodič má aktivní délku 16 cm a prochází jím proud 4 A.
  ( B = 0,75 T )

 5. Do homogenního magnetického pole je vložen přímý vodorovný vodič kolmo na indukční čáry. Délková měrná hmotnost vodiče je 10 kg.m-1. Vodičem prochází proud 2 A. Vypočítejte, jaká musí být indukce magnetického pole, aby se vodič vznášel. ( g = 9,81 m.s-2)
  ( B = 49,05 T)

 6. Dva dlouhé rovnoběžné vodiče jsou od sebe vzdáleny 10 cm. Jedním prochází proud 15 A, druhým souhlasně orientovaný proud 5 A. V kterém bodě na kolmé spojnici obou vodičů bude indukce výsledného magnetického pole nulová ?
  ( x = 7,5 cm, d - x = 2,5 cm )