17. Fyzikální pole - úlohy1) Jak velkou elektrickou a gravitační silou na sebe působí dva elektrony ve vakuu ze vzdálenosti 10 nm a jaký je jejich poměr?
(Fe = 2,3.10-12 N; Fg = 5,5.10-55 N; Fe/Fg = 4.1042)

2) Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče jsou od sebe vzdáleny 10 cm. Jedním prochází proud 15 A, druhým 5 A. V kterém bodě na přímce kolmé k oběma vodičům je magnetická indukce výsledného magnetického pole nulová? Řešte pro případ souhlasných i opačných směrů proudů. 
(mezi vodiči a to 2,5 cm od vodiče s menším proudem, mimo vodiče a to 5 cm za vodičem s menším proudem)

3)

4) Čtyři přímé dlouhé rovnoběžné vodiče procházejí vrcholy čtverce ABCD o straně 30 cm kolmo na jeho rovinu. Každým vodičem prochází stejný proud 10 A, a to ve třech vodičích v jednom směru (za nákresnu), ve čtvrtém procházejícím bodem D ve směru opačném (před nákresnu). Určete velikost magnetické indukce výsledného magnetického pole ve středu čtverce S.
(B = 19 μT)