MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

1)     Pohyby těles z hlediska kinematického a dynamického (kinematika a dynamika jednotlivých druhů pohybů, Newtonovy pohybové zákony, hybnost a impuls, užití v praxi).- příklady na procvičení 

2)     Rovnoměrný pohyb po kružnici a otáčivý pohyb tělesa (kinematika a dynamika tohoto pohybu, podmínky jeho vzniku, dostředivá, setrvačná a odstředivá síla, moment setrvačnosti tělesa a jeho vliv na velikost kinetické energie otáčivého pohybu tělesa).- příklady na procvičení

3)     Druhy energie a jejich vzájemné přeměny (veličiny práce, výkon a energie, zákon zachování a přeměny energie pro procesy mechanické, tepelné, elektrické a jaderné).- příklady na procvičení 

4)     Pohyby těles v gravitačním, elektrickém a magnetickém poli (pohyby v homogenním a nehomogenním gravitačním poli - vrhy, kosmická tělesa, pohyb částice s nábojem v homogenním elektrickém a magnetickém poli). - příklady na procvičení

5)     Mechanika tuhého tělesa (tuhé těleso, moment síly vzhledem k ose otáčení, skládání a rozklad sil rovnoběžných, různoběžných působících na těleso v jednom i v různých bodech, dvojice sil, těžiště, rovnovážná poloha tělesa, stabilita tělesa).- příklady na procvičení

6)     Mechanika kapalin a plynů (ideální kapalina, hydrostatika, aerostatika, Archimédův zákon, ustálené proudění, zákony hydrodynamiky a jejich užití, proudění reálné kapaliny, obtékání těles).- příklady na procvičení

7)     Základní poznatky molekulárně kinetické teorie stavby látek (experimentální poznatky, molekuly v látkách různých skupenství, potenciální, kinetická, vnitřní energie molekul, tlak plynu, teplota plynu, teplo).- příklady na procvičení

8)     Struktura a vlastnosti plynného skupenství (ideální plyn, rychlosti molekul v plynu, teplota, tlak a objem plynu, stavová rovnice, jednotlivé děje v plynech i z energetického hlediska).- příklady na procvičení

9)     Struktura a vlastnosti pevných látek (druhy pevných látek, vazba mezi molekulami a atomy, krystalická mřížka, poruchy krystalické mřížky, deformace pevné látky - druhy, křivka deformace, Hookův zákon, délková a objemová roztažnost pevných látek, její užití).- příklady na procvičení

10) Struktura a vlastnosti kapalin (povrchová vrstva a energie, povrchové napětí a povrchová síla, jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny, kapilarita a její užití, roztažnost kapalin). - příklady na procvičení

11) Změny skupenství látek (tání a tuhnutí, sublimace a desublimace, vypařování, var a kondenzace, skupenská tepla, pára sytá a přehřátá, kritické poměry, fázový diagram, voda v atmosféře).- příklady na procvičení

12) Mechanické vlnění (vznik a druhy vlnění, rovnice postupné vlny, interference a odraz vlnění, stojaté vlnění, šíření vlnění v prostoru, vlastnosti a charakteristiky zvukového vlnění) - příklady na procvičení

13) Kmitavý pohyb (pohyb periodický, kmitavý a harmonický, veličiny těchto pohybů, harmonický pohyb z hlediska dynamiky, těleso na pružině, energie kmitavého pohybu, kmity vlastní a nucené, tlumené a netlumené, rezonance, užití v praxi) - příklady na procvičení

14) Obvod stejnosměrného proudu (podmínky vzniku stejnosměrného proudu, zákony v jednoduchých obvodech i v sítích, princip měření proudu, napětí i odporu, spojování odporů, práce a výkon v obvodu s konstantním proudem) - příklady na procvičení

15) Elektrický proud v kovech a polovodičích (princip vedení elektrického proudu v kovech a vlastních a nevlastních polovodičích, diodový a tranzistorový jev, užití a přednosti polovodičové techniky) - příklady na procvičení

16) Elektrický proud v kapalinách a plynech (princip vedení elektrického proudu v elektrolytech, elektrolytická disociace, Faradayovy zákony, galvanický článek, ionizace plynu, samostatný a nesamostatný výboj v plynech, užití proudu v kapalinách a plynech, užití termoemise elektronů) - příklady na procvičení

17) Fyzikální pole (druhy fyzikálních polí, společné a rozdílné vlastnosti a projevy jednotlivých druhů polí, základní charakteristiky, vzájemné gravitační působení těles, nabitých částic v klidu, silové působení mezi vodiči s proudem) - příklady na procvičení

18) Vzájemné působení látky a pole (vliv vodiče a nevodiče na elektrické pole, vliv látek na magnetické pole, silové působení magnetického pole na vodič s proudem, užití magnetických materiálů v praxi).

19) Elektromagnetická indukce (základní pokusy, magnetický indukční tok, Faradayův zákon, Lenzův zákon, vířivé proudy, vlastní indukce, indukčnost).- příklady na procvičení

20) Obvod střídavého proudu (vznik střídavého proudu a napětí, obvody s jednotlivými lineárními prvky, složený obvod - impedance, výkon střídavého proudu).- příklady na procvičení

21) Výroba a přenos elektrické energie (generátory jednofázového a třífázového proudu, synchronní a asynchronní elektromotor, transformátor, přenos na dálku).- příklady na procvičení

22) Elektromagnetické vlnění a jeho přenos na dálku (vznik, elmag.vlna, stojaté elmag.vlnění, dipól, vlastnosti a šíření elmag.vlnění, sdělovací soustava, elektroakustické měniče, vysílač a přijímač).

23) Optické zobrazování (princip optického zobrazení, druhy obrazů, zobrazovací rovnice, zvětšení a vlastnosti obrazů při zobrazení kulovými zrcadly a čočkami, oko, lupa, mikroskop, dalekohled).- příklady na procvičení

24) Vlnové vlastnosti světla (rychlost světla, zákony odrazu a lomu, absolutní index lomu, spektrální barvy, interference, ohyb, polarizace světla, užití v praxi).- příklady na procvičení

25) Elektromagnetické záření a jeho energie, kvantové vlastnosti záření (přehled záření, IR, UV, RTG záření, spektrální analýza, tepelné záření absolutně černého tělesa, fotometrie, radiometrie, vnější a vnitřní fotoelektrický jev, zákony fotoefektu, Einsteinova rovnice, využití fotoefektu).

26) Základní principy speciální teorie relativity (z čeho STR vychází, závěry - relativita současnosti, dilatace času, kontrakce délky, relativistické skládání rychlostí, relativistická dynamika).

27) Elektronový obal atomu (Thomsonův, Rutherfordův, Bohrův model atomu, čárový charakter atomových spekter, energetické hladiny, princip laseru, kvantově mechanický model atomu, kvantová čísla, periodická soustava prvků).

28) Vlastnosti atomového jádra, přehled elementárních částic (objev jádra, jeho složení, jaderné síly, experimentální metody v jaderné fyzice, hmotnostní úbytek, vazební energie, elementární částice).

29) Jaderné reakce, radioaktivita (syntéza a štěpení jader, reaktor, jaderná elektrárna, přirozená a umělá radioaktivita, využití v praxi).

30) Zákony zachování ve fyzice (ZZ v mechanice hmotných bodů, vnitřní energie tělesa, I. a II. zákon termodynamiky, ZZ při jaderných dějích).- příklady na procvičeníStručný, vypracovaný přehled některých maturitních témat (autor: Radek Jandora, odkaz se otevře v novém okně)

Ċ
FYZIKA 007,
16. 8. 2013 9:38