Newtonův gravitační zákon

GRAVITACE

  • vlastnost všech těles, která mají hmotnost m
  • projevuje se existencí přitažlivých sil, které působí na ostatní hmotná tělesa v okolíNEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON

Každá dvě tělesa se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami Fg, - Fg opačného směru, přičemž velikost této síly pro dvě stejnorodá tělesa tvaru koule je přímo úměrná součinu jejich hmotností a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti r jejich středů.


Vlastnosti vyplývající z NGZ:

  • gravitační silové působení mezi tělesy je vždy vzájemné
  • tento zákon můžeme použít i pro nestejnorodá tělesa jiných tvarů, pokud jsou rozměry těles zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenosti
  • gravitační síly se projevují kolem nás pouze u těles velkých hmotností (viz úloha)

ŘEŠENÁ ÚLOHA
 Jak velkou silou se vzájemně přitahují dvě tělesa o hmotnostech m1 = m2 = 1 kg ze vzdálenosti 1 m?


Dvě tělesa o hmotnosti 1 kg, která jsou od sebe vzdálena 1 m, se přitahují silou 0,000 000 000 0667 N.


DALŠÍ ÚLOHY

1) Dva hmotné body se přitahují ze vzdálenosti r silou 16 N. Jak velkou silou se přitahují ze vzdálenosti 2r, r/2, r/3?

(4 N, 64 N, 144 N)

2) Jak velkou silou se navzájem přitahují Země a Slunce? Potřebné údaje vyhledejte v tabulkách nebo na internetu.

(3,6.1022 N)

3) Měření gravitační konstanty (pomocí tzv. Cavendishových vah) - článek z pořadu České televize Rande s fyzikou

4) Kolik váží zeměkoule? - video Michaelův experiment z pořadu PORT České televize

5) Ptačí rekordman - úloha za Sbírky řešených úloh KDF MFF UK v Praze