Gravitační a tíhová síla při povrchu Země

Na každé těleso na povrchu Země (to znamená i na nás) působí přitažlivá gravitační síla, která směřuje přesně do středu Země (tento poznatek vyplývá z toho, že Země i my máme určitou hmotnost). 

Navíc: Země se otáčí kolem své osy. To znamená, že na každé těleso na povrchu Země (i na nás) působí navíc odstředivá (setrvačná) síla, která směřuje ven od osy otáčení (spojnice severního a jižního pólu Země). 

Situaci popisuje následující obrázek.

SHRNUTÍ
Tíhová síla FG je rovna vektorovému součtu gravitační síly Fg a setrvačné odstředivé síly Fs


Pro zemský pól a rovník potom musí platit:
  • pól: (FS = 0)  → |Fg= |FG| = |FGp|
  • rovník: (Fs se nerovná 0 a navíc je max. a má zde opačný směr než Fg) → |Fg> |FG|=|FGr|
Porovnání tíhové síly (FGp) na pólu a (FGrna rovníku:
FGp > FGr

navíc víme, že platí: 
FG = mg   (m = konst.)

potom musí být ale 
 
g1 > g2

g1 … tíhové zrychlení na pólu (9,833 m∙s-2)
g2 … tíhové zrychlení na rovníku (9,780 m∙s-2)
tíhové zrychlení g závisí na zeměpisné šířce

Proto bylo stanoveno normální tíhové zrychlení gn = 9,80665 ms-2 = 9,81 m s-2, které nezávisí na zeměpisné šířce a které používáme ve výpočtech :-)

JEDNODUCHÁ ÚLOHA 

Jak velká tíhová síla působí na těleso o hmotnosti 100 kg na zeměpisném pólu a na rovníku?

(983 N; 978 N)