FYZIKÁLNÍ KONSTANTY

Název konstanty

Značka

Číselná hodnota

Jednotka

atomová hmotnostní konstanta

mu

1,660 538 73 × 10–27

kg

Avogadrova konstanta

NA

6,022 141 99 × 1023

mol–1

Boltzmannova konstanta

k

1,380 650 3 × 10–23

J × K–1

elementární elektrický náboj

e

1,602 176 462 × 10–19

C

Faradayova konstanta

F

9,648 534 15 × 104

C × mol–1

gravitační konstanta

k

6,673 × 10–11

N × m2 × kg–2

klidová hmotnost elektronu

me

9,109 381 88 × 10–31

kg

klidová hmotnost neutronu

mn

1,674 954 3 × 10–27

kg

klidová hmotnost protonu

mp

1,672 621 58 × 10–27

kg

molární plynová konstanta

R

8,314 472

J × mol–1 × K–1

normální molární objem ideálního plynu

Vm

2,241 399 6 × 10–2

m3 × mol–1

normální tíhové zrychlení

gn

9,806 65

m × s–2

normální tlak vzduchu

pn

1,013 25 × 105

Pa

permeabilita vakua

m0

4p × 10–7

N × A–2

permitivita vakua

e0

8,854 187 817 × 10–12

F × m–1

Planckova konstanta

h

6,626 068 76 × 10–34

J × s

rychlost světla ve vakuu

c

2,997 924 58 × 108

m × s–1

Ċ
FYZIKA 007,
27. 4. 2011 6:42