Vnější fotoelektrický jev

Vnější fotoelektrický jev = fotoelektrický jev, při němž uvolněné elektrony látku opustí a pohybují se v okolním plynu nebo vakuu

Obecné schéma pokusu popisující vnější fotoelektrický jev:

  • světelné záření dopadá okénkem na kovovou desku a uvolňuje z ní elektrony
  • ty jsou přitahovány k anodě
  • mřížka M slouží k rychlostní filtraci uvolněných elektronů
  • obvodem prochází tzv. fotoelektrický proud (výchylka na mikroampérmetru - Galvanometr)

PODÍVEJ SE - Vysvětlení fotoefektu na ASTRONUKLFYZIKA.CZ