Úlohy z fyziky mikrosvěta 2

1) Určete vlnovou délku de Brogliovy vlny elektronu urychleného v elektrickém poli napětím 100 V. Všechny potřebné hodnoty najděte v tabulkách nebo na internetu.
(1,2 . 10-10 m)

2) Určete vlnovou délku de Brogliovy vlny molekuly kyslíku pohybující se rychlostí o velikosti 461 m.s-1. Potřebné údaje vyhledejte v tabulkách nebo na internetu.
(2,7 . 10-11 m)

3) Helium-neonový laser o výkonu 2 mW vysílá světlo o vlnové délce 632,8 nm. Určete energii a velikost hybnosti emitovaných fotonů. Kolik fotonů vysílá laser za 1 s? Potřebné údaje najděte v tabulkách nebo na internetu.
(3,1 . 10-19 J, 10-27 kg.m.s-1, 6,4 . 1015)