Objevy a vývoj fyziky elementárních částic

Několik důležitých historických dat:

4. stol. př. n. l. - hmota složena ze čtyř základních prvků - země, vzduch, oheň, voda (Aristoteles)
 • hmota pokládána za spojitou (bez omezení ji můžeme dělit na stále menší a menší části)
4. stol. př. n. l. - objevuje se pojem atom (Démokritos)
 • veškerá hmota se skládá z velkého počtu menších částic (atomů), které jsou dále nedělitelné
1804 - popsán Zákon stálých poměrů slučovacích (John Dalton)
 • Hmotnostní poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávisí na způsobu přípravy sloučeniny.
1896 - pozorován beta-rozpad (Henri Becquerel)
 • jedná se o spontánní emisi elektronu z atomového jádra, pozorován při studiu luminiscence
1897 - objeven elektron (Joseph J. Thomson)
 • při studiu katodového záření
1919 - objeven proton (Ernest Rutherford)
 • bombardováním zlaté folie částicemi alfa změnil pohled na strukturu atomu (atomové jádro a elektronový obal)
1930 - sestaven první funkční cyklotron (Ernest Orlando Lawrence)
 • kruhový urychlovač částic
1932 - objeven neutron (James Chadwick)
 • vzniká jako produkt následující jaderné reakce 94Be + 42He --- 126C + 10n
1932 - objeven pozitron (Carl Anderson)
 • studiem kosmického záření v mlžné komoře, jedná se o antičástici k elektronu
1937 - objeven mion (Carl Anderson, Seth Neddermayer)
 • při studiu kosmického záření
1943 - objeven kaon 
 • patří mezi podivné částice
1947 - objeven pion (Cecil Powel)
1953 - kalalogizovány hyperony
 • jedná se o metastabilní baryony, které jsou těžší než nukleony
v dalších letech nastává masívní využívání urychlovačů při studiu částic a jejich další systematizaci

1956 - objeveno neutrino (Frederick Reines)
 • elem. částice vznikající při beta-rozpadu spolu s protonem a elektronem, velmi lehká a bez elektrického náboje
1964 - objev kvarků (Murray Gell-Mann)
 • klasifikací dosud objevených částic podle nových vlastností (podivnost)
1967 - vytvořena a navržena elektroslabá interakce (Steven Weinberg, Abdus Salam)
 • teorie spojující elektromagnetickou a slabou jadernou interakci
1973 - zformulována kvantová teorie pole popisující silnou jadernou interakci (Harald Fritzsch a Murray Gell-Mann)
 • dnes je hlavní součástí tzv. Standardního modelu
1974 - poprvé použit pojem Standardní model (John Iliopoulos)
 • přehledné rozdělení a klasifikace elementárních částic a jejich interakcí
1979 - objeven gluon (urychlovač DESY v Hamburku)
 • jedná se o elementární částici zprostředkující silnou interakci mezi kvarky, předpovězena v roce 1962 (M. G. Mann)
1995 - objeven top kvark
 • svou vysokou hmotností se zásadně liší od ostatních kvarků
10. září 2008 - spuštěn LHC v CERNu
 • velký kruhový hadronový urychlovač s obvodem 27 km umístěn 100 m pod povrchem Země
červenec 2012 - objeven Higgsův boson (na LHC v CERNu)
 • elementární částice ve Standardním modelu předpovězená v roce 1964 Peterem HiggsemPODÍVEJ SE     -     PODÍVEJ SE     -     PODÍVEJ SE

Historie standardního modelu mikrosvěta (v pdf) - Jiří Hořejší (UČJF MFF UK, Praha)