Modely atomů

Modely atomů můžeme z hlediska historického vývoje rozdělit na:


THOMSONŮV MODEL (PUDINKOVÝ) - 1897
atom je kulička o poloměru 10-10 m , uvnitř této kuličky je rovnoměrně rozložen kladný náboj, v kterém "plave" tolik elektronů (jako rozinky v pudinku), že atom je navenek neutrální
nedostatek: nevysvětluje původ sil, které brání tomu, aby se kladný náboj nerozletěl působením odpudivé Coulombovské síly

RUTHERFORDŮV MODEL (PLANETÁRNÍ) - 1911
podnětem pro změnu názoru na struktury atomu byl objev atomového jádra

atom skládá z kladně nabitého jádra, kolem kterého obíhají záporně nabité elektrony obdobně jako planety obíhají Slunce
nedostatek: pohybující se elektron kolem jádra vysílá elmag. záření a tudíž ztrácí svou energii a rychle padá působením přitažlivé elektrické síly do jádra (zhroucení atomu)

BOHRŮV MODEL (KVANTOVÝ) - 1913
založen na dvou postulátech:
1) Elektron se může bez vyzařování energie pohybovat kolem jádra jen po určitých drahách - orbitech.
2) Elektron vyzařuje nebo přijímá energii pouze při přechodu z jednoho stacionárního stavu do druhého, přičemž platí 
E = En - Em = h . f
vysvětloval:
čárový charakter atomového spektra (každá čára představuje vyzářenou energii určité frekvence)
základní a excitovaný stav atomu (základní stav = stav s nejnižší energií, excitované stavy = stavy s vyššími hodnotami energie)
kvantování energie = univerzální vlastnost objektů mikrosvěta

nedostatek: model není prostorový

SOMMERFELDŮV MODEL
elektron se pohybuje po elipsách
každý elektron charakterizován čtyřmi kvantovými čísly
počet a uspořádání elektronů se řídí Pauliho vylučovacím principem

SCHRÖDINGERŮV MODEL (KVANTOVĚ MECHANICKÝ) - 1926
zavádí pravděpodobnostní výskyt elektronu v atomu
pracuje s vlnovou funkcí ψ (matematická funkce popisující přípustný stav částice - v podstatě vyjadřuje závislost amplitudy de Broglieovy vlny na prostorových souřadnicích a čase)
kvantový stav = fyzikální stav mikročástice přípustný z hlediska kvantové teorie
druhá mocnina ψ2 vyjadřuje hustotu pravděpodobnosti výskytu částice v prostoru 

Heisenbergovy relace neurčitosti
hodnota redukované Planckovy konstanty = 1,054 . 10-34 J.s (velmi malé číslo)
na úrovni makrosvěta: v běžném životě člověka se neprojeví
na úrovni mikrosvěta: hmotnost elektronu (10-31 kg), rozměr atomu (10-10 m) se relace neurčitosti projeví naplno

zjednodušený popis a vysvětlení relace neurčitosti:
buď víme, kde elektron je, ale nevíme nic o tom, kam a jak rychle se pohybuje;
nebo víme, kam a jak rychle se pohybuje, ale nevíme nic o tom, kde je

(relace neurčitosti na Wikipedii, článek ve VTM)
PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE

Modely atomů na ČEZ.CZ
Modely atomu na JČU v Českých Budějovicích (v pdf)