Experimentální metody v jaderné fyzice

A) ZJIŠŤOVÁNÍ HMOTNOSTI ATOMŮ

zařízení: HMOTNOSTNÍ SPETROGRAF (SPEKTROMETR)

obecné schéma a princip činnosti:
č ... částice s nábojem (její hmotnost určujeme)

S1, S2 ... štěrbiny (urychlení elektrickým polem)

D1, D2 ... vodivé desky (mezi nimi homogenní el. pole - rychlostní filtrace částic s nábojem)

S3 ... štěrbina, ve které díky předchozí filtraci mají všechny částice stejnou rychlost

magnetické pole zakřivuje trajektorii částic do kružnice, přičemž platí 
Fm = FS
B.Q.v = (m.v2)/r
r = (m.v)/(B.Q)
v, B, Q ... konstanty

r je přímo úměrný m
(částice se stejnou hmotností dopadnou na stejné místo)

F ... fotografická deska (po vyvolání - hmotnostní spektrum)


B) POZOROVÁNÍ A POČÍTÁNÍ (DETEKCE) ČÁSTIC

zařízení: GEIGERŮV-MULLERŮV POČÍTAČ

obecné schéma a princip činnosti:
 • složení:
  • válcová kovová elektroda - KATODA
  • tenký drátek - ANODA
 • mezi katodou a anodou vysoké napětí (těsně pod stavem ionizace)
 • průlet částice s nábojem
 • vznik ionizace
 • proudový impuls zaznamenán počítačem

zařízení: MLŽNÁ KOMORA
 • princip činnosti: 
  • ve vzduchu přesyceném vodní párou kondenzuje vodní pára na nabitých částicích
  • tyto kapičky vzniklé kapaliny můžeme potom pozorovat
 • obecné schéma: WIKIPEDIE

Mlžná komora na FEL ČVUT v Praze


Mlžná komora v amatérských podmínkách - v pdf (FJFI ČVUT v Praze)

zařízení: BUBLINKOVÁ KOMORA
 • princip činnosti:
  • částice prochází komorou s přehřátou kapalinou (např. kapalný vodík)
  • podél dráhy částice se vytvářejí bublinky páry, jejichž stopu pozorujeme
 • obecné schéma: WIKIPEDIE


C) URYCHLOVÁNÍ ČÁSTIC (ZÍSKÁVÁNÍ ČÁSTIC S VYSOKOU ENERGIÍ)

zařízení: CYKLOTRON

obecné schéma a princip činnosti:
1) Cyklotron (Sbírka řešených úloh KDF MFF UK v Praze)