Einsteinova teorie fotoelektrického jevu

předpoklad:
  • zdroje záření nevyzařují energii do prostoru spojitě, nýbrž nespojitě po částech, tzv. kvantech

Vlastnosti kvant zářivé energie:
  • chovají se jako částice záření
  • mohou být vyzařována nebo pohlcována pouze jako celky
  • šíří se rychlostí světla c
  • nazývají se fotony
  • energie jednoho kvanta (fotonu) je přímo úměrná frekvenci záření
Vysvětlení samotného jevu:

dopad fotonu na látku → předání své energie elektronu, přičemž část energie se spotřebuje na 
  • uvolnění elektronu z kovu (výstupní práce WV)
  • kinetickou energii elektronu
jinými slovy:

energie fotonu = výstupní práce + kinetická energie elektronu

potom zápis pomocí matematických symbolů musí vypadat takto:

EINSTEINOVA ROVNICE FOTOELEKTRICKÉHO JEVU

Rozbor rovnice:
Aenergie fotonu je nedostačující k uvolnění elektronu z katody

B


f0 se nazývá mezní frekvence