Druhy fyzikálních interakcí

Fyzikální interakce = interakce (síly) umožňující popsat všechny známé způsoby silového působení částic a pole


Název interakce Základní vlastnosti + popis Částice zprostředkující danou interakci

GRAVITAČNÍ
univerzální interakce
podmiňuje existenci vzájemné přitažlivé síly hmotných objektů
má neomezený dosah
ze všech interakcí je nejslabší
má pouze přitažlivý charakter
GRAVITONY
virtuální částice
spin 2

ELEKTROMAGNETICKÁ
interakce existující pouze mezi hmotnými objekty s elektrickým nábojem nebo magnetickým momentem
podmiňuje existenci přitažlivých a odpudivých sil mezi těmito objekty
má přitažlivý i odpudivý charakter (existence 2 druhů el. náboje)
je mnohonásobně silnější než gravitační interakce
FOTONY
virtuální částice
spin 1

SILNÁ JADERNÁ
podmiňuje existenci jaderných sil mezi nukleony v atomovém jádře
projevuje se na velmi krátkou vzdálenost (poloměr at. jádra 10-15 m)
drží pohromadě kvarky v protonech a neutronech
elementární částice podléhající silné interakci nazýváme hadrony
GLUONY
při nízkých energiích virtuální
při vysokých energiích pozorovatelné
spin 1

SLABÁ JADERNÁ
interakce existující mezi všemi částicemi látky mimo těch, které mají celočíselný spin (gravitony, fotony, gluony)
je příčinou beta přeměny atomových jader
je odpovědná za radioaktivitu
má velmi krátký dosah
BOSONY
celočíselný spin

Virtuální částice = částice-nosič síly, vysokoenergetická a krátce žijící částice, která se dále rozpadá