Comptonův jev

  • experimentálně dokazuje správnost Einsteinovy teorie fotoefektu
  • v roce 1927 Američan Arthur Holly Compton za jeho objev dostal Nobelovu cenu
  • popisuje rozptyl rentgenového záření nebo záření gama na elektronech
    • dopad rentgenového záření s určitou frekvencí (vlnovou délkou) na uhlíkový terčík

Předpoklad podle klasické fyziky:
dopadající fotony s určitou frekvencí (vlnovou délkou) na elektrony je rozkmitají se stejnou frekvencí a ty budou vysílat fotony se stejnou frekvencí (vlnovou délkou) jako dopadající fotony

Výsledek:
mezi rozptýleným zářením ale i fotony s menší frekvencí (větší vlnovou délkou)

Vysvětlení změny vlnové délky a frekvence: (pomocí FOTONOVÉ HYPOTÉZY)


h.f  ... energie fotonu před srážkou
h.f´ ... energie fotonu po srážce
E´ ... energie elektronu

ze Zákona zachování energie plyne:ZÁVĚR a SHRNUTÍ:

Comptonovy experimentální výsledky dokazovaly platnost Einsteinovy teorie fotoefektu.
(Energie ze zdrojů není vyzařována do prostoru spojitě ale po kvantech.)