Atomové jádro a jeho složení

Atomové jádro = centrální část atomu o poloměru řádově 10-15 m mající kladný elektrický náboj a jehož hmotnost je řádově 1000 krát větší než hmotnost atomového obalu

Složení jádra:
    • protony (kladný elektrický náboj)
    • neutrony (bez elektrického náboje)
poznámka: protony a neutrony nazýváme NUKLEONY
(nejsou elementární částice - skládají se z kvarků a gluonů)

Schématický obrázek atomu:

Zdroj:

Způsob zápisu složení atomového jádra daného prvku:
X ... obecná značka prvku
Z ... protonové (atomové) číslo
- udává počet protonů v jádře
- udává počet elektronů v atomu
- udává pořadové číslo prvku v periodické soustavě prvků
A ... nukleonové (hmotnostní) číslo
- udává počet nukleonů (protonů a neutronů) v jádře

platný známý vztah mezi A a Z:
A = Z + N
A ... nukleonové číslo
Z ... protonové číslo
N ... neutronové číslo
- udává počet neutronů v atomovém jádře 

schématický zápis jednotlivých částic:
11p        proton
10n        neutron
0-1e       elektron (e-)
01p        pozitron (e+)