Elektrický zdroj

Elektrický zdroj = každé zařízení, mezi jehož svorkami (póly) je neustále udržováno konstantní napětí (rozdíl potenciálů)
  • elektrický zdroj proto velmi často nazýváme zdrojem napětí
  • v těchto zdrojích se přeměňuje jiná forma energie na energii elektrickou
  • každý zdroj napětí má svoje elektromotorické napětí Ue (veličina charakterizující schopnost zdroje konat práci vytvářením proudu v elektrickém obvodu)
 

Druhy elektrických zdrojů:

DRUH ČÍM JE UDRŽOVÁNO NAPĚTÍ PŘÍKLAD FOTO
 

ELEKTROCHEMICKÉ
ZDROJE
 

napětí je udržováno
 chemickou reakcí
 

galvanické
články

 TERMOELEKTRICKÉ
ZDROJE


napětí je udržováno
teplotním rozdílem dvou různých kovů


termočlánek

FOTOELEKTRICKÉ
ZDROJE


 napětí je udržováno
interakcí fotonu s elektronem
 

fotoelektrický
článek

(viz pokus níže)
 

ELEKTRODYNAMICKÉ
ZDROJE
 

napětí je udržováno
pohybem vodiče v magnetickém poli
(elektromagnetická indukce) dynama, 
alternátory
 


 

MECHANICKÉ
ZDROJE


 napětí je udržováno
třením pásu


 van der Graaffův
generátor